فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکدهفرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 16
فرم شماره 2: طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 44
فرم شماره 3: حکم تصویب موضوع رساله دکتری دکتری 11
فرم تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 29
فرم شماره 5: برگه صورتجلسه سمینار شش ماهه دکتری 15
فرم شماره 1: طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 58
فرم شماره 2: صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 14
فرم شماره 1: برگه درخواست ارائه سمینار و صورتجلسه سمینار شش ماه دکتری 18
فرم شماره 2: فرم شماره دو مشترک 14
فرم شماره 3: مجله چکیده پایان نامه های ایران مشترک 2
فرم شماره 4: فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌/ رساله مشترک 8
فرم شماره 5: فرم تعیین استاد راهنما و مشاور دانشجو مشترک 46
فرم شماره 6: آیین نامه چاپ پایان‌نامه (رساله‌)های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌ مشترک 24
فرم شماره 7: آیین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 22
فرم شماره 8: درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع دکتری 30
فرم شماره 9: شیوه تدوین پایان‌نامه/رساله دانشجویی مشترک 36
فرم شماره 10: تقاضای تغییر عنوان پایان نامه /رساله مشترک 5
فرم شماره 11: فرم گزارش سه ماهه دکتری 37
فرم شماره 12: راهنمای دریافت معرفی نامه مشترک 2
فرم شماره 13: معرفی نامه برای دانشجویانی که پروپوزالشان تصویب شده است مشترک 4
فرم شماره 14: معرفی نامه برای دانشجویانی که پروپوزالشان تصویب نگردیده است مشترک 2
فرم شماره 15: فرم قرارداد مشترک 4
فرم شماره 16: فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌/ رساله مشترک 25
فرم شماره 17: فرم کتابهای خریداری شده مشترک 3
فرم شماره 18: رعایت نکات لازم برای دریافت هزینه کرد پایان نامه مشترک 12
فرم شماره 19:تعیین پیشنهاد استاد راهنما توسط دانشجو دکتری 6
فرم شماره 20:تعیین پیشنهاد استاد راهنما توسط دانشجو کارشناسی ارشد 7
فرم شماره 22:تحویل رساله دکتری 3
فرم شماره23: تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد 1
فرم شماره 24:پیشنهاد عنوان طرح تحقیق توسط دانشجو دکتری 1
فرم شماره 25:پیشنهاد عنوان طرح تحقیق توسط دانشجو کارشناسی ارشد 2