آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
آمار تابان باغفلکی آمار استادیار مشاهده مشاهده
آمار مجید جعفری خالدی آمار استادیار مشاهده مشاهده
آمار محسن محمدزاده درودی آمار استاد مشاهده مشاهده
آمار موسی گلعلی زاده لهی آمار دانشیار مشاهده مشاهده
ریاضی کاربردی محمدرضا اصلاحچی ریاضی کاربردی دانشیار مشاهده مشاهده
ریاضی کاربردی علاءالدین ملک ریاضی کاربردی دانشیار مشاهده مشاهده
ریاضی کاربردی سیدمحمد حسینی ریاضی کاربردی استاد مشاهده مشاهده
ریاضی محض(آنالیز ، هندسه توپولوژی، جبر) سیدمحمدباقر کاشانی ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
ریاضی محض(آنالیز ، هندسه توپولوژی، جبر) عباس حیدری ریاضی محض دانشیار مشاهده مشاهده
ریاضی محض(آنالیز ، هندسه توپولوژی، جبر) خسرو تاج بخش ریاضی محض استادیار مشاهده مشاهده
ریاضی محض(آنالیز ، هندسه توپولوژی، جبر) سیدمحمد باقری ریاضی محض دانشیار مشاهده مشاهده
ریاضی محض(آنالیز ، هندسه توپولوژی، جبر) علی ایرانمنش ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
ریاضی محض(آنالیز ، هندسه توپولوژی، جبر) فرشته سعدی ریاضی محض دانشیار مشاهده مشاهده
ریاضی محض(آنالیز ، هندسه توپولوژی، جبر) سیدمسعود امینی ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
ریاضی محض(آنالیز ، هندسه توپولوژی، جبر) سیداحمد موسوی ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
ریاضی محض(آنالیز ، هندسه توپولوژی، جبر) علی رجائی استادیار مشاهده مشاهده