افراد


 
ردیف نـام نام خانـوادگـی واحــدسـازمـانی شماره تلفن سمت
1 آرش فصیح پور خلجانی مدیریت فنی ونظارت برطرح های عمرانی 2019 مدیر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
2 میثم سهیلی مدیریت فنی ونظارت برطرح های عمرانی 4190 معاون فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
3 احمد كولیوند مدیریت فنی ونظارت برطرح های عمرانی 3159 مسئول حسابداری مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
4 ابراهیم كشاورزافشار مدیریت فنی ونظارت برطرح های عمرانی 2020 مسئول دفتر
5 سید حسام حقیقی قمصری   48292167 کارشناس (دانشکده کشاورزی)
6 معصومه علی پورملامحله مدیریت فنی ونظارت برطرح های عمرانی 4028 امور تایپ
7 فرید کریمی مدیریت فنی ونظارت برطرح های عمرانی 3239 مسئول انبار-کاربر71
8 حسین حاج نصیری اداره طرح های عمرانی 3098 کارشناس ساختمان
9 صفورا ایروانی محمدآبادی اداره طرح های عمرانی 3171 کارشناس معماری
10 حامد زارعی اداره طرح های عمرانی 3248 رئیس اداره تعمیرات و نگهداری
11 رضا همتیان اداره طرح های عمرانی 3195 رئیس اداره طرح های عمرانی
12 حبیب الله علیپور   3056 کارپرداز
13 میلاد بداغی   3165 حسابدار
14 امین مهجوری اداره طرح های عمرانی 4036 کارشناس تأسیسات
15 عبدالامیر بروجردیان اداره تعمیر و نگهداری ساختمان 4076 کارشناس ساختمان
16 کاظم کشاورز کمرئی اداره تعمیر و نگهداری ساختمان 4096 کارشناس تأسیسات
17 وحید مشفق   4026 کارشناس مکانیک
18 شیدا سیاه منصوری اداره تعمیر و نگهداری ساختمان 4126 کارشناس معماری
19 مصطفی بختیاری اداره تعمیر و نگهداری ساختمان 4027 کارشناس برق
20 لیلی ملک زاده اداره تعمیر و نگهداری ساختمان 3171 کارشناس
21 بهروز پهلوانی اداره مخابرات 3000 رییس اداره مخابرات
22 محمد رضا سلمانی   3059 کارشناس ساختمان
23 نرگس دانشوری اداره مخابرات 3002 اپراتور مخابرات
24 سمیه نجدامینی اداره مخابرات 3002 اپراتور مخابرات
25 محمود بادامی اداره مخابرات 3006 تکنسین مخابرات
26 حسینعلی بهرامی اداره ایمنی وآتش نشانی 3050 آتش نشان
27 علی رستگارپناه اداره ایمنی وآتش نشانی 3225 کارشناس
28 حامد صحبت زاده اداره ایمنی وآتش نشانی 3050 کاردان ایمنی و آتش نشانی
29 امین دهقانی اداره فنی وعمرانی د.كشاورزی 48292066 کارشناس
30 علي اكبر يزدان پور مدیریت فنی ونظارت برطرح های عمرانی 4122 متصدی امور دفتری و بایگانی