فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: درخواست تمدید تحصیلی دکتری دکتری 39
فرم شماره 1: درخواست تمدید تحصیلی اول (چهار و نیم ماه) کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 44
فرم شماره 2: درخواست تمدید تحصیلی دوم (یک و نیم ماه) کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 16
فرم شماره 1: فرم تعیین موضوع سمینار مشترک 56
فرم شماره 2: فرم صورتجلسه ارائه سمینار مشترک 52
فرم شماره 3: فرم  درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مشترک 26
فرم شماره 4: فرم گزارش وضعیت تحصیلی مشترک 33
فرم شماره 5: فرم تقاضای میهمان دانشجو در سایر دانشگاه‌ها مشترک 6
فرم شماره 6: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 23
فرم شماره 7: برگه تسویه حساب دانشجویان 2 برگی مشترک 33
فرم شماره 8: برگه تسویه حساب دانشجویان مهمان نیمسالی مشترک 5
فرم شماره 9: درخواست انصراف مشترک 17
فرم شماره 10: درخواست دانشجو در خصوص عدم انتخاب واحد مشترک 8
فرم شماره 11: درخواست مرخصی تحصیلیدفاع از صلاحیت مدرسی مشترک 8
فرم شماره 12: طرح در کمیسیون شماره 1 مشترک 28
فرم شماره 13: طرح در کمیسیون شماره 2 مشترک 22
فرم شماره 14: طرح در کمیسیون شماره 3 - تعهد مالی مشترک 20فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم پروپزال دکتری دکتری 193
فرم شماره 1: فرم‌های هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه  کارشناسی‌ارشد و دکتری مشترک 150
فرم شماره 2: فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع مشترک 123
فرم شماره 3: فرم درخواست ارائه سمینار شش ماهه مشترک 188
فرم شماره 4: فرم تأیید قابل دفاع بودن پایان‌نامه مشترک 180
فرم شماره 5: فرم گزارش 3 ماهه مشترک 285
فرم شماره 6: فرم چکیده مشترک 93
فرم شماره 7: فرم عناوین پیشنهادی پایان‌نامه مشترک 168
فرم شماره 8: فرم پروپزال ادبیات و نمایشی مشترک 42
فرم شماره 9: فرم پروپزال کارگردانی و بازیگری مشترک 44
فرم شماره 10: فرم پروپزال گروه‌های شهرسازی مشترک 83
فرم شماره 11: فرم پروپزال نقاشی مشترک 44
فرم شماره 12: فرم پروپزال معماری فنی و منظر مشترک 71
فرم شماره 13: فرم پروپزال گرافیک مشترک 38
فرم شماره 14: فرم پروپزال انیمیشن و سینما مشترک 60
فرم شماره 15: فرم پروپزال مدیریت پروژه مشترک 42
فرم شماره 16: فرم پروپزال پژوهش هنر مشترک 96
فرم شماره 17: فرم پروپزال هنر اسلامی مشترک 70
فرم شماره 18: خلاصه شیوه‌نامه نگارش پایان‌نامه / رساله مشترک 322
فرم شماره 19: فرم‌ هزینه‌کرد پژوهشی مشترک 58