کارگردانی و بازیگری


 

رشته کارگردانی - بازیگری یکی از نخستین گروه‌هایست که با شکل‌گیری دانشکده هنر در دانشگاه تربیت مدرس تأسیس شد و از آن پس به پرورش نیروهای آموزشی و پژوهشی در زمینه هنرهای نمایشی پرداخته است. طرح درس‌های مصوبی که هم‌اکنون در دانشگاه‌های دیگر تدریس می‌گردد، دستاورد تلاش‌های این گروه آموزشی است و بسیاری از کسانی که در مراکز آکادمیک کشور به تدریس در این رشته مشغول به کارند، از دانش‌آموختگان این رشته و این گروه‌ هستند.
این گروه آموزشی، در مقطع کارشناسی‌ارشد و در دو گرایش کارگردانی و بازیگری در گسترۀ تئاتر جهان و ایران به این موضوعات اهتمام آموزشی و پژوهشی داشته است:

  • تاریخ و نظریه‌شناسی هنر نمایش
  • بنیادهای هنرهای اجرایی در ایران (به ویژه تعزیه و تخت‌حوضی)
  • آئین‌ها و اسطوره‌های نمایش ایرانی
  • مطالعات تطبیقی در تئاتر ایران و جهان
  • روش‌ها و تکنیک‌های اجرا (در زمینه کارگردانی و بازیگری)
  • شناخت تئاتر و هنرمندان تئاتر ایران
  • مطالعه‌ی زمینه‌های تاریخی و اجتماعی تئاتر ایران
  • بازشناسی مفاهیم دانش نمایش در ترجمه‌ها و مقالات فارسی